Aims & Objectives

{tocify} $title={Table of Contents}

महाराष्ट्र समावेशित शिक्षण व्यावसायिक संघ ध्येय / उद्दिष्टे (मराठी)

समावेशनाकडून शिक्षणाकडे या तत्वांवर मार्गक्रमण व विचार मंथन करणारा शैक्षणिक समूह आहे. Maharashtra Association of Inclusive Education Professional (#MAIEP) महाराष्ट्र 'समावेशीत शिक्षण' व्यावसायिक संघ हा समावेशीत शिक्षण (#InclusiveEducation) क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या व्यावसायिकांनी एकत्र येऊन केलेला समूह आहे.

महाराष्ट्र समावेशित शिक्षण व्यावसायिक संघ खालील ध्येय व उद्दिष्टे यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थापन झाला आहे.

 1.  समावेशित शिक्षण क्षेत्रात  कार्यरत व्यावसायिकांचे एकसंघ जाळे तयार करणे व त्यांचे या क्षेत्रातील सक्षमीकरण करणे.
 2. समावेशित शिक्षण व्यावसायिकांचे समावेशित शिक्षणाकडून शिक्षणाकडे या बाबतच्या दृष्टीकोनातून विचारांची देवाणघेवाण करणे.
 3. प्रत्येक वर्षी समावेशित शिक्षणातील व्यावसायिकांचे उचित कार्यगौरव / कार्यसन्मान करणे.
 4. समावेशित शिक्षण व्यावसायिकांचे तसेच प्रत्यक्ष दिव्यांग बालकांचे बळकटीकरण व सक्षमीकरण बाबतीत सहाय्य करणे/सल्ला देणे.
 5. शासनाच्या धोरणांची समान अमंलबजावणी समावेशित शिक्षण व्यायसायिकांच्या बाबतीत होण्यासाठी सहाय्य करणे/ सल्ला देणे.
 6. समावेशित शिक्षण क्षेत्रातील ज्ञान, कौशल्य संशोधन याबाबतीतील वार्षिक अहवाल, अंक, बातमीपत्र, संशोधन पत्र, प्रसिद्ध करणे.
 7. समावेशित शिक्षण क्षेत्रात राष्ट्रीय,  आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संघाशी समन्वय ठेऊन जाळे विकसित करणे.
 8. राज्यातील ज्या भागात अजूनही समावेशित शिक्षण पोहचले नाही तेथे समावेशित शिक्षण व्यावसायिक यांच्या सेवा प्रदान करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करणे.
 9. समावेशित शिक्षणाबाबत शिक्षक, पालक, शाळा व्यवस्थापन समिती, शासकिय यंत्रणा यांच्यासाठी व्याख्याने, कार्यशाळा, सभा व प्रदर्शन यांचे आयोजन करणे.
 10. समावेशित शिक्षण क्षेत्रात  सामाजिक व व्यावसायिक आव्हाने ओळखून गरजेनुसार कार्य करणे तसेच निधी उपलब्ध करून देणे.
 11. याशिवाय शिक्षण क्षेत्रात गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी व शैक्षणिक विकासासाठी  कार्य करणे.

****

Maharashtra Association of Inclusive Education Professionals (MAIEP) Aims & Objectives (English)

The Maharashtra Association of Inclusive Education Professionals (MAIEP) has been formed to implement the following objectives:

 1. To develop a network amongst Inclusive Education professionals and personnel to strengthen the field of Inclusive Education.
 2. To share and exchange views of Inclusive Education professionals about the way of Inclusive Education to Education.
 3. To organize a meet of professionals every year and present award & honours for their contributions in the field based on qualification, experience and working areas.
 4. To do advocacy for the benefit and welfare of Inclusive Education professionals as well as for Children / persons with disabilities.
 5. To do advocacy for equal implementation of Govt. policies for Inclusive Education professionals of the states.
 6. To publish annual report, magazine, bulletins and journals to undertake knowledge and skills in the field of Inclusive Education.
 7. To develop networking with national and international associations of the field of Inclusive Education.
 8. To plan and work for extending professional services to unreached people in different parts of the State.
 9. To organize seminars, workshops, conferences and exhibitions in different part of the country to acquaint people about Inclusive Education.
 10. To raise funds for various social and professional issues and work towards them as per needs of Inclusive Education.
 11. To do all other lawful things which are Qualitative Education and Development on Education to the said objectives.

                                                                           ****

Post a Comment (0)