समावेशित शिक्षण शासन निर्णय | Inclusive Education GR


Sr No Subject pdf
1 इयत्ता १ ली ते 12 वीच्या दिव्यांग विद्यार्थी परीक्षा सवलती Download
2 दिव्यांग विद्यार्थ्यांना लेखनिक देणेबाबत Download
3 DRG / CRG / BRG 1 मार्च 2018 परिपत्रक Download
4 महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळ स्थापन करण्याबाबत. Download
5 महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळाची भूमिका, विषययोजना व इतर तरतुदी Download

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post

Recent Posts

Facebook